ATLAS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PLEMEN DRŮBEŽE A KRÁLÍKŮ V ČR        Projekt vznikl z podpory FRVŠ 8/B4d/2013


Úvod

Výuka předmětů chov drůbeže, resp. králíků (vyučovaná v různém rozsahu) zahrnující problematiku od orgánových soustav přes plemena a kvalitu produktů až po systémy chovu a ustájení apod., představuje velmi rozsáhlou a rozmanitou látku, jejíž výklad vyžaduje poměrně velký časový prostor. Jedná se v rámci chovu drůbeže o několik tradičně chovaných druhů (slepice, krůty, kachny a husy), případně i netradičních druhů drůbeže (křepelky, perličky, pštrosi, bažanti, holubi) a dále králíků, jejichž chov je poměrně náročný, a proto je nutné znát požadavky jednotlivých druhů, potažmo plemen, na podmínky chovu, mikroklima apod. Současně je nezbytně nutné mít pro výuku k dispozici dostatečně obsáhlé a kvalitní podklady k zajištění základních znalostí studentů, a to na všech úrovních studia. Na základě znalostí o tradičních, případně netradičních druhů drůbeže a dále králíků, se mohou studenti lépe orientovat v problematice jejich požadavků a náročnosti na podmínky, systémy a způsoby chovu. Efektivní výuku nelze zajistit pouze schematickým výkladem bez audiovizuálních pomůcek.

Cílem projektu bylo vytvořit a následně systémově využívat multimediální aplikace zaměřené na nejvýznamnější plemena drůbeže a králíků chovaná v ČR, spojující texty, obrazové přílohy a audiovizuální prezentace. Kombinace všech tří uvedených formátů zajišťuje možnost optimální ukázky zvířat v klidu, případně i v pohybu, s doplněním psaného nebo mluveného komentáře, které budou představovat moderní a pružný systém tvorby a inovace studijních materiálů používaných na všech stupních studia (bakalářské, magisterské, doktorské), ve všech typech studia (prezenční, kombinované), a to studijních oborů vyučovaných na ČZU v Praze, resp. na dalších vysokých či středních zemědělských školách, pro širokou chovatelskou veřejnost apod. Neopomenutelné využití je i pro posluchače U3V, kteří v akademickém roce 2013/2014 navštěvují kurz s názvem "Zemědělství a zdravé potraviny", v rámci kterého je také zmínka o plemenech drůbeže a králíků, především ve vztahu ke kvalitě produktů. Cílem tedy bylo výrazné zkvalitnění stávající výuky chovu drůbeže a králíků, při velmi obtížné realizaci exkurzí do chovů nebo drobnochovů apod., při větším počtu studentů a přísných zooveterinárních omezeních.

Multimediální atlas přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výuky zajišťované Katedrou speciální zootechniky pro studenty všech stupňů a oborů studia Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a jiných fakult, jejichž studijní plány obsahují předměty zahrnující výuku drůbeže, resp. králíků i v menším rozsahu, než celosemestrovém. Využití multimediálních aplikací umožní pružnější a levnější aktualizace učebních materiálů (online) ve srovnání s tiskovinami. Materiály mohou být využívány např. při bezkontaktním systému výuky, při samostudiu posluchačů a též pro studenty jiných vysokých škol, SOU nebo SŠ, dále pak při dalším vzdělávání učitelů středních škol, odborných pracovníků v zemědělské praxi či službách, v rámci Univerzity 3. věku i pro zájemce z řad laické veřejnosti apod.

V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení na jisté webové stránky z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa. Jednotlivé videosnímky jsou uloženy v různé kvalitě na internetu (YouTube ap.) z důvodu jejich obsáhlosti. Použité podkladové materiály jsou uvedeny v příslušné části tohoto projektu. Fotografie v rámci fotogalerií apod. jsou použity se svolením autorů v původní poskytnuté kvalitě a s původním pojmenováním, dle dohody s autory fotografií.

Součástí výstupů je informace, že materiály vznikly z podpory FRVŠ 8/B4d/2013 s názvem: "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků v ČR".

Řešitelé projektu děkují pořadatelům chovatelských akcí za umožnění pořízení videí a fotodokumentace apod. Dále patří poděkování především členům ČSCH (MVDr. Martincovi, Ph.D. především za texty ke genovým zdrojům králíků či instruktáž k posuzování a tetování králíků, MVDr. Vlastimilu Šimkovi za titulní fotografie k plemenům králíků apod.) a dalším za poskytnuté podklady (fotografie, textové dokumenty apod.).

Prvotně optimalizováno pro vyhledávač Mozzila Firefox.

Je zakázáno kopírování veškerého obsahu bez souhlasu autora či autorů.

                                           Za autorský kolektiv Ing. Lukáš Zita, Ph.D.